Kon­fer­en­ci­jska dvo­rana Hotela Kun­jevci pruža ugodnu radnu atmos­feru za do 400 osoba, a uz kvalite­tan smješ­taj i najnoviju audio-​vizualnu opremu nudimo i bogatu dodatnu ponudu:

naš orga­ni­zaci­jski tim rado će Vam pomoći kako biste usp­ješno isplani­rali i prov­eli svaku vrstu kon­fer­en­cije, sem­i­nara i poslovnog događanja, te će vam pružiti stručnu i tehničku podršku pri samom održa­vanju kon­gresa, poslovnih sas­tanaka, sem­i­nara i svih drugih prigoda. Rado ćemo orga­nizirati i posebna događanja, poput raznih pri­jema, cocktail-​a i gala večera, izleta i tur­is­tičkih obi­lazaka cijele Slavonije.