Kon­fer­en­ci­jska dvo­rana Hostela „PLUS KUN­JEVCIpruža ugodnu radnu atmos­feru za do 400 osoba, a uz kvalite­tan smješ­taj i najnoviju audio-​vizualnu opremu nudimo i bogatu dodatnu ponudu:

naš orga­ni­zaci­jski tim rado će Vam pomoći kako biste usp­ješno isplani­rali i prov­eli svaku vrstu kon­fer­en­cije, sem­i­nara i poslovnog događanja, te će vam pružiti stručnu i tehničku podršku pri samom održa­vanju kon­gresa, poslovnih sas­tanaka, sem­i­nara i svih drugih prigoda. Rado ćemo orga­nizirati i posebna događanja, poput raznih pri­jema, cocktail-​a i gala večera, izleta i tur­is­tičkih obi­lazaka cijele Slavonije.

Hos­tel PLUS KUNJEVCI

Adresa: Kun­jevci bb
32100 Vinkovci

tel: + 385(0)32/352999
mob: + 385(0)98/256052

Radno vri­jeme: 024

E-​mail: info@​plus-​kunjevci.​com

Hos­tel Plus

Adresa: I. Gun­dulića 39
32100 Vinkovci

tel:+ 385 (32) 332.466
fax:+ 385 (32) 339.900
mob: + 385 (99) 659.8121

Radno vri­jeme: 024

E-​mail: hostel-​plus@​email.​t-​com.​hr

www: www​.hos​tel​-plus​.hr

Hos­tel Plus Centar

Adresa: Duga ulica
32100 Vinkovci

tel:+ 385 (32) 332.466
fax:+ 385 (32) 339.900
mob: + 385 (99) 659.8121

Radno vri­jeme: 024

E-​mail: hostel-​plus@​email.​t-​com.​hr

www: www​.hos​tel​-plus​.hr