Hos­tel „PLUS KUN­JEVCI, ponosno se pro­teg­nuo na samoj obali Bosuta, u oazi mira i tišine, nado­mak samog grada Vinko­vaca. Možda ovaj dio Hrvatske jest tip­ično kon­ti­nen­talno područje,ali mu je lje­pota u mnogo čemu netip­ična. Krene li se ces­tom kroz slavon­sku ravnicu, gosta poz­dravl­jaju zlatna polja sun­cokreta, zan­ji­hano klasje pšenice i stol­jetne šume. Okružen zele­nilom, šumom i loviš­tima, Hos­tel „PLUS KUN­JEVCI gos­tima pruža nez­ab­o­ra­van ugođaj.

Što se može uspored­iti s pri­zorom što ga nude nošnje snaša u doba Vinko­vačkih jeseni?

Bogata nošnja priziva i bogat stol, a on je dil­jem Slavonije domaćinu pitanje časti. Zato na nj stavlja slavon­ski kulen, paprene koba­sice, diml­jenu slan­inu i birana jela iz samog vrha gas­tronomske ponude, a ople­men­juje ga vrhun­skom kaplji­com iz vin­skih podruma Kut­jeva, Đakova i Iloka.

Restoran Hostela „PLUS KUN­JEVCIje kapaciteta 100 mjesta, a u svom sklopu ima ljetnu terasu, odvo­jenu sjenicu i zim­sku terasu s pogle­dom na Bosut čija sni­je­gom i ledom oko­vana obala oduz­ima dah na prvi pogled. Ljetne terase okružuju cjeloku­pan Hos­tel „PLUS KUN­JEVCI, te pružaju utočište i ugodne trenutke gos­tima i u najvre­li­jim ljet­nim mjesec­ima, bilo da se radi o terasi sa pogle­dom na Bosut, terasi uz sami restoran ili onima u dubokom hladu šume.
Ljubazno i pro­fe­sion­alno osoblje Hostela „PLUS KUN­JEVCI” će udo­voljiti Vašim žel­jama pri­likom orga­ni­zacije svad­benih večera, dom­je­naka, poslovnih i svečanih ručkova, te po potrebi osmis­liti i pose­ban jelovnik i pro­gram po Vašim žel­jama i ukusu.

Gos­tima Hostela „PLUS KUN­JEVCI je na raspo­la­ganju smješ­ta­jni kapacitet za 76 osoba u 30 mod­erno i prekrasno ure­đenih jedinica, soba i apart­mana. U sklopu Hostela „PLUS KUN­JEVCI nalazi se bar, veliki čuvani park­ing, sala za vjenčanja, kon­fer­en­ci­jska sala, sala za sem­i­nare, kao i sadržaji za rekreaciju i opuš­tanje.

Posebno atrak­tivnom lokaciju Hos­tel „PLUS KUN­JEVCIčini bliz­ina čvorišta cesta i auto­ceste, ben­zinske postaje, te grada Vinko­vaca.


Sto­jimo Vam na raspo­la­ganju od
024!
Dobro došli!

Hos­tel PLUS KUNJEVCI

Adresa: Kun­jevci bb
32100 Vinkovci

tel: + 385(0)32/352999
mob: + 385(0)98/256052

Radno vri­jeme: 024

E-​mail: info@​plus-​kunjevci.​com

Hos­tel Plus

Adresa: I. Gun­dulića 39
32100 Vinkovci

tel:+ 385 (32) 332.466
fax:+ 385 (32) 339.900
mob: + 385 (99) 659.8121

Radno vri­jeme: 024

E-​mail: hostel-​plus@​email.​t-​com.​hr

www: www​.hos​tel​-plus​.hr

Hos­tel Plus Centar

Adresa: Duga ulica
32100 Vinkovci

tel:+ 385 (32) 332.466
fax:+ 385 (32) 339.900
mob: + 385 (99) 659.8121

Radno vri­jeme: 024

E-​mail: hostel-​plus@​email.​t-​com.​hr

www: www​.hos​tel​-plus​.hr

Copy­right © RUC d.o.o. — Hos­tel „PLUS KUN­JEVCI”. Sva prava pridržana.

Alba mar­ket­ing /​/​ Izrada Web stranica