Naše će se iskusno i pro­fe­sion­alno osoblje pobrinuti za svaki detalj Vašeg vjenčanja–od cvjet­nih aranžmana,izvrsne večere, pića, kolača i svad­bene torte do pro­tokola, a slikovita okolica Hos­tel „PLUS KUN­JEVCI, rijeka Bosut, okolne šume, ure­đena šet­nica i drvene starinske sjenice, pružit će Vam pose­ban ugođaj i divnu pod­logu kako bi Vaše uspomene na ovaj dan, fotografije i snimke, bile prava umjet­nička djela!


Sala Hostela „PLUS KUN­JEVCIprima do 600 gostiju, a mi ćemo se pobrinuti da baš svi budu lijepo priml­jeni i vrhun­ski ugošćeni. Gosti će se osim u prekrasno ure­đenoj sali, moći opustiti i osv­ježiti u našem baru ili na natkrivenoj terasi, uz kav­icu, piće i cig­a­retu, ili proše­tati prekras­nom okoli­com Hostela „PLUS KUN­JEVCI.

Hos­tel „PLUS KUN­JEVCI” svečana svad­bena ponuda:
— izbor četvr­tastih ili okruglih stolova
— odabir deko­racija po stolovima prema žel­jama mlade­naca ( unutar var­i­janti sa kojima hotel raspo­laže )
— max­i­malan kapacitet dvo­rane: 450 osoba

VAR­I­JANTE SVEČANE VEČERE:
1. ALL INCLU­SIVE PONUDA ( sva hrana, kolači i piće )
2. OSTALE VAR­I­JANTEPO DOGOV­ORU

ZAŠTO SMO DRU­GAČIJI OD DRUGIH:
1. svad­benu svečanu večeru poslužu­jemo na por­cu­lan­skim tan­jurima
2. kom­ple­tan beštek je od visokok­valitetnog inoxa
3. večeru poslužu­jemo ( i pripremamo ) prema HAC­CAP stan­dard­ima
4. piće poslužu­jemo iz čaša na stopu

Za sva ostala pitanja slo­bodno nas kon­tak­ti­ra­jte.

Hos­tel PLUS KUNJEVCI

Adresa: Kun­jevci bb
32100 Vinkovci

tel: + 385(0)32/352999
mob: + 385(0)98/256052

Radno vri­jeme: 024

E-​mail: info@​plus-​kunjevci.​com

Hos­tel Plus

Adresa: I. Gun­dulića 39
32100 Vinkovci

tel:+ 385 (32) 332.466
fax:+ 385 (32) 339.900
mob: + 385 (99) 659.8121

Radno vri­jeme: 024

E-​mail: hostel-​plus@​email.​t-​com.​hr

www: www​.hos​tel​-plus​.hr

Hos­tel Plus Centar

Adresa: Duga ulica
32100 Vinkovci

tel:+ 385 (32) 332.466
fax:+ 385 (32) 339.900
mob: + 385 (99) 659.8121

Radno vri­jeme: 024

E-​mail: hostel-​plus@​email.​t-​com.​hr

www: www​.hos​tel​-plus​.hr